Cách Ứng Phó và Nguồn Trợ Giúp về COVID-19

Các thành viên SEIU6 là những nhân viên thiết yếu tuyến đầu làm nhiệm vụ dọn dẹp và khử trùng cẩn thận các không gian thương mại và cộng đồng, bảo vệ tài sản và trợ giúp cộng đồng trong suốt đại dịch và những thời điểm khác. SEIU6 cam kết bảo đảm cho nhân viên luôn an toàn và nắm bắt thông tin trong suốt những giai đoạn khó khăn này, cũng như đảm bảo nhân viên tuyến đầu được tôn trọng, bảo vệ và được trả lương xứng đáng.

SEIU6 hỗ trợ chiến dịch tiêm vắc-xin toàn bộ để giữ an toàn cho các thành viên, gia đình và cộng đồng của họ. Liên đoàn của chúng ta đã đi đầu trong việc đảm bảo thành viên được tiếp cận vắc-xin. Chúng ta sẵn lòng giúp các thành viên hiểu rõ và thực hiện các yêu cầu về tiêm vắc-xin.

Địa điểm tiêm vắc-xin ở Washington

Vắc-xin COVID-19 an toàn, miễn phí và được cung cấp cho mọi người từ 12 tuổi trở lên. Bạn không bắt buộc phải là công dân Hoa Kỳ hay cung cấp bằng chứng về tình trạng nhập cư thì mới được tiêm vắc-xin.

Tìm kiếm vắc-xin.

Tờ rơi, video và các nguồn trợ giúp từ các nguồn đáng tin cậy bằng Tiếng Anh, Tiếng Amhara, Tiếng Trung, Tiếng Somali, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, v.v.

Thu thập thông tin về COVID-19

Nguồn Trợ Giúp Về Y Tế Công Cộng Của Quận King bằng Tiếng Anh, Tiếng Amhara, Tiếng Trung, Tiếng Somali, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, v.v.

Sức Khỏe và An Toàn Tại Nơi Làm Việc

Sở Lao Động & Công Nghiệp Tiểu Bang Washington thông tin và cập nhật về vi-rút Corona.

Các Phúc Lợi Bảo Vệ Trong Hợp Đồng

Đối với những lao công thuộc phạm vi áp dụng của Thỏa Thuận Chính Dành Cho Quận King, liên đoàn đã thương lượng những phúc lợi bảo vệ bổ sung liên quan đến COVID-19 trong Phụ Lục Hợp Đồng Tháng 7/2020. Những phúc lợi bảo vệ này đã được củng cố trong những lần thương lượng hợp đồng năm 2021. Tìm hiểu thêm về các phúc lợi bảo vệ dành cho lao công.

Tin Tức

Phòng Khám Vắc-Xin SEIU6

Vào ngày 17 và 18 tháng 4, SEIU6 đã hợp tác với Discovery Health tổ chức một chương trình phòng khám vắc-xin. Hơn 400 nhân viên trong ngành sân bay, an ninh và công nghiệp vệ sinh, cùng với các thành viên gia đình họ, đã được tiêm vắc-xin. Chủ tịch SEIU6, Zenia Javalera, đã được tiêm vắc-xin cùng với các thành viên liên đoàn. Teresa Mosqueda, thành viên của Hội Đồng Thành Phố, đã tham dự để hỗ trợ các essential worker (nhân viên thiết yếu) của SEIU6. 

Tại SEIU6, chúng tôi duy trì cam kết xóa bỏ các rào cản trong việc tiếp cận cộng đồng với phần lớn là người nhập cư, BIPOC chiếm ưu thế, sao cho tất cả các thành viên muốn tiêm vắc-xin đều được hưởng sự bảo vệ này. Tìm hiểu thêm về phòng khám vắc-xin SEIU6.

SEIU6 KÊU GỌI TIỂU BANG MỞ RỘNG CÁC TIÊU CHUẨN TIÊM VẮC-XIN CHO TẤT CẢ ESSENTIAL WORKER (NHÂN VIÊN THIẾT YẾU)

Khi Tiểu Bang Washington mở rộng tiêu chuẩn tiêm vắc-xin vào tuần tới, thì một lần nữa, các lao công và nhân viên an ninh thiết yếu lại không có trong danh sách. Mặc dù SEIU6 đã hợp tác với Building Owners and Managers Association (Hiệp Hội Chủ Sở Hữu và Quản Lý Tòa Nhà) (BOMA) để đề nghị Thống Đốc Inslee và Sở Y Tế Tiểu Bang xúc tiến việc tiếp cận vắc-xin vì những nhân viên, lao công và viên chức an ninh đang phải chờ quá lâu. Đọc toàn bộ câu chuyện.

Hành động

Trình Bày với Quốc Hội rằng Số Tiền Công Quỹ dành cho việc Khôi Phục Sân Bay sau COVID Phải Dành cho Các Công Việc Quan Trọng.

Các nhân viên sân bay đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì kết nối của mọi người, giữ gìn vệ sinh cho máy bay và đảm bảo an toàn cho sân bay.

Yêu cầu tiền lương cao hơn và các phúc lợi tốt hơn cho nhân viên sân bay.

Sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.