Nhà Thầu Chịu Trách Nhiệm

Dịch Vụ Hành Khách Sân Bay

Air Serv/ABM Aviation

Bags Inc.

C&W Industries

ERMC

G2

Huntleigh

Prospect Air

Whayne Enterprises

Nhà Thầu Ngành Công Nghiệp Vệ Sinh

A&A Maintenance Enterprise

Able Building Maintenance

ABM (Quận King, Phía Đông Tacoma)

ABM Aviation

ABM/Spokane

Alliance Building Services

Aramark Lumen Field

Blackstone

C & W Services

Cascadian Building Maintenance, Ltd.

Diversified/Environmental Services

EcoStaff Building Services

Evergreen Building Services

Flagship Facility Services

GDI Integrated Facility Services

IFS (Innovative Facility Services, LLC)

Metropolitan Building Maintenance

Nationwide Janitorial Services, Inc. (NJSI)

Pacific Building Services, Inc.

Priority 1 Maintenance

SBM Site Services (Somers)

WFF

Whayne Enterprises

Will’s Cleaning Services

Nhà Thầu An Ninh

Allied Universal Security Services

American Guard Services

B-Force

G4S Secure Solutions

Inter-con

PalAmerican Security

Securitas USA Inc.

Star Protection

Nhà Thầu Khác

Labor 1992 Corporation

Lakeside Schools

Prudent (trước đây là Four Freedoms House)

Ryther Schools

Salon Bobbi and Guy

Seattle Housing Authority

Seattle University

Washington State Convention Center

Washington State Ferries

Sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.