Ban Điều Hành

Ban Lãnh Đạo SEIU6

Sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.

Amir Kalabic
Thành Viên Của Ban Điều Hành
Amir Kalabic
Thành Viên Của Ban Điều Hành
Bruce Berkbigler
Thành Viên Lưu Động Đã Nghỉ Hưu Của Ban Điều Hành
Bruce Berkbigler
Thành Viên Lưu Động Đã Nghỉ Hưu Của Ban Điều Hành
Carlos Villa Trujillo
Thành Viên Lưu Động Chưa Nghỉ Hưu
Carlos Villa Trujillo
Thành Viên Lưu Động Chưa Nghỉ Hưu
Charles Pannell
Charles Pannell
Chung Wong
Ủy Viên
Chung Wong
Ủy Viên
Demetrus Dugar
Thành Viên Của Ban Điều Hành
Demetrus Dugar
Thành Viên Của Ban Điều Hành
Elsa Ogbe
Phó Chủ Tịch
Elsa Ogbe
Phó Chủ Tịch
Isela Morales
Thành Viên Của Ban Điều Hành
Isela Morales
Thành Viên Của Ban Điều Hành
Jasmine Bell
Jasmine Bell
Jorge Dueñas
Thư Ký-Thủ Quỹ
Jorge Dueñas
Thư Ký-Thủ Quỹ
Lalesa Gurmessa
Phó Chủ Tịch
Lalesa Gurmessa
Phó Chủ Tịch
Makda Redae
Thành Viên Của Ban Điều Hành
Makda Redae
Thành Viên Của Ban Điều Hành
Maria Gamiz
Ủy Viên
Maria Gamiz
Ủy Viên
Robert Lund
Thành Viên Của Ban Điều Hành
Robert Lund
Thành Viên Của Ban Điều Hành
Mulat Ayalew
Thành Viên Của Ban Điều Hành
Mulat Ayalew
Thành Viên Của Ban Điều Hành
Saba Belachew
Saba Belachew
Tulu Dinagde
Ủy Viên
Tulu Dinagde
Ủy Viên
Zenia Javalera
Chủ Tịch
Zenia Javalera
Chủ Tịch