Quyền Weingarten

Weingarten là vụ việc tại Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ trao cho nhân viên quyền có người đại diện của liên đoàn trong một số tình huống “khi người giám sát yêu cầu đưa ra thông tin có thể được dùng làm cơ sở để đưa ra hình thức kỷ luật.”

Bản Dịch

Quyền Weingarten bằng Tiếng Anh

Weingarten en Español

Weingarten Prava

Weingarten 權利

Prawa Weingarten

Права Вайнгартена

Sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.