Thông Báo về Quyền Của Nhân Viên

Thông Báo về Quyền Của Nhân Viên

Thông Báo về Quyền và Nghĩa Vụ của Nhân Viên

Bạn có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia SEIU6 Property Services NW (SEIU6) với tư cách một thành viên chính thức có thiện chí. Chúng tôi khuyến khích bạn tham gia SEIU6 bởi những phúc lợi độc quyền đối với thành viên chính thức, bao gồm:

  • Tham gia vào các quá trình thương lượng hợp đồng mới và bỏ phiếu về việc có phê chuẩn một thỏa thuận đề xuất hay không.
  • Giúp xác định những mục tiêu và ưu tiên của SEIU6 bằng cách tranh cử và làm việc với vai trò viên chức được bầu trong liên đoàn.
  • Trở thành một phần của cộng đồng những người anh em liên đoàn, được tham dự các cuộc họp của liên đoàn, chương trình đào tạo nhà lãnh đạo và các nhiệm vụ xã hội.
  • Tham gia phong trào lao động quốc tế và đoàn kết đấu tranh nhằm cải thiện quyền lợi cho tất cả người lao động. Trở thành thành viên chính thức của SEIU6 không chỉ là đấu tranh để cải thiện lương thưởng và các điều kiện làm việc. Đó còn là đấu tranh cho quyền đó của mọi người, bởi vì đó là điều đúng đắn cần phải làm.

Để trở thành thành viên chính thức có trạng thái tốt, bạn phải trả hội phí định kỳ. Nếu chọn trở thành thành viên chính thức có trạng thái tốt, bạn có thể từ bỏ tư cách thành viên của mình vào bất cứ lúc nào. Cho dù bạn có chọn trở thành thành viên chính thức có thiện chí hay không, bạn đều phải đóng góp về tài chính cho SEIU6. Điều đó là do SEIU6 đại diện và thương lượng thay mặt cho mọi nhân viên trong đơn vị thương lượng, bất kể họ có phải là thành viên hay không. Nếu chọn trở thành thành viên “cốt lõi về tài chính”, bạn có thể nộp số tiền tương đương với toàn bộ hội phí tham gia liên đoàn, hoặc một tỷ lệ phần trăm hội phí được khấu trừ, còn gọi là phí “chia sẻ công bằng”. Phí chia sẻ công bằng phản ánh tỷ lệ thời gian và chi phí mà SEIU 6 dành cho việc đại diện cho các nhân viên thuộc đơn vị thương lượng về các vấn đề liên quan đến thương lượng tập thể, nhưng không phản ánh tỷ lệ thời gian và chi phí được phân bổ cho việc xây dựng quyền hạn của nhân viên thông qua các hoạt động không đại diện (đã bao gồm trong tổng hội phí tham gia liên đoàn và giúp hỗ trợ các phần việc quan trọng trong sứ mệnh của SEIU6). Hiện tại, phí chia sẻ công bằng là 71,21% hội phí tham gia liên đoàn.

Nếu chọn trở thành thành viên nộp phí chia sẻ công bằng, bạn có quyền yêu cầu SEIU6 giải trình cách tính tỷ lệ phần trăm phí chia sẻ công bằng trong hội phí và được cung cấp đầy đủ thông tin, theo yêu cầu, để hỗ trợ bạn quyết định xem bạn có muốn yêu cầu giải trình hay không và yêu cầu giải trình cách tính như thế nào. Để phản đối việc đóng toàn bộ hội phí tham gia liên đoàn và trở thành thành viên nộp phí chia sẻ công bằng, bạn phải thông báo bằng văn bản cho SEIU6 về việc phản đối: (1) trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được đơn đăng ký trở thành thành viên (2) trong khoảng thời gian phản đối kéo dài 30 ngày, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1; hoặc (3) trong vòng 30 ngày kể từ khi từ bỏ tư cách thành viên đầy đủ tại SEIU6.

Cuối cùng, điều quan trọng cần nhớ là thỏa thuận thương lượng tập thể liên quan đến công việc của bạn có một điều khoản đảm bảo sự ổn định của liên đoàn. Điều khoản này yêu cầu bạn phải trở thành một thành viên có trạng thái tốt hoặc thành viên “cốt lõi về tài chính” của SEIU6 thì mới đủ điều kiện được làm việc. Điều đó nghĩa là bạn phải thường xuyên đóng hội phí tham gia liên đoàn hoặc phí chia sẻ công bằng, thông qua phương thức tự động khấu trừ tiền lương hoặc chuyển tiền thủ công cho SEIU6. Theo điều khoản đảm bảo sự ổn định của liên đoàn, SEIU6 có quyền yêu cầu chủ lao động chấm dứt hợp đồng lao động với bạn nếu bạn không nộp hội phí hoặc phí chia sẻ công bằng kịp thời.

Sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.