Bảng Thuật Ngữ và Mục Lục Sách Tham Khảo

BẢNG THUẬT NGỮ

Đạo Luật Người Khuyết Tật Mỹ (ADA): Được thông qua vào năm 1990, đạo luật liên bang này nghiêm cấm phân biệt đối xử với các cá nhân bị khuyết tật trong công việc và trong các dịch vụ công cộng, vận tải công và tư, nhà ở công cộng và dịch vụ viễn thông.

Doanh nghiệp công đoàn: Một nơi làm việc mà nhân viên từ chối tham gia liên đoàn bắt buộc phải trả phí dịch vụ. (Ở Canada, loại phí này thường được gọi là công thức Rand).

Phân xử: Phương pháp dàn xếp tranh chấp bằng cách đệ trình lên một bên thứ ba không thiên vị. Quyết định của họ là cuối cùng và mang tính ràng buộc. (Xem cả phần Hòa Giải).

Đơn vị thương lượng: Một nhóm nhân viên thương lượng tập thể với chủ lao động của họ. Đơn vị này có thể bao gồm tất cả các nhân viên ở một nơi làm việc hoặc ở một số nơi làm việc (“liên tiếp”) hoặc có thể chỉ bao gồm các nhân viên thuộc một ngành nghề ở cùng một nơi làm việc.

Tẩy chay: Một phương thức hợp pháp mang áp lực tập thể chống lại chủ lao động bằng cách không khuyến khích sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chủ lao động. Trong trường hợp tẩy chay đối với một tổ chức khác đang hợp tác với chủ lao động liên quan đến vụ tranh chấp, đây gọi là hành vi tẩy chay “thứ cấp” và là hành vi trái pháp luật.

Trích: Một điều khoản hợp đồng cho phép chủ lao động khấu trừ hội phí liên đoàn và/hoặc các khoản đóng góp chính trị khỏi bảng lương của một nhân viên và chuyển chúng cho liên đoàn.

Thương lượng tập thể: Quá trình thương lượng trực tiếp giữa liên đoàn và chủ lao động nhằm xác định tiền lương, giờ làm việc và các điều kiện làm việc trong khoảng thời gian nhất định (thời hạn hợp đồng)

Hợp đồng: Tài liệu pháp lý nêu rõ thỏa thuận thương lượng tập thể giữa liên đoàn và chủ lao động.

Chỉ số giá sinh hoạt: Thuật ngữ chung cho Chỉ Số Giá Tiêu Dùng hoặc CPI. Được chuẩn bị bởi Bộ Lao Động Hoa Kỳ, chỉ số CPI phản ánh mức tăng hằng tháng về giá cả (thường là đi lên) của các hàng hóa và dịch vụ tiêu chùng phổ biến. Các điều khoản hợp đồng ràng buộc tiền lương với CPI được gọi là “COLA” hoặc điều khoản “điều chỉnh giá”.

Hủy chứng nhận: Biểu quyết của một nhóm nhân viên nhằm chấm dứt quyền đại diện của liên đoàn cho họ. Các cuộc bầu cử “Hủy chứng nhận” được tiến hành bởi NLRB (hoặc cơ quan khác cho nhân viên công chức).

Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Công Bằng (EEOC): Cơ quan liên đoàn này thực thi Tiêu Đề VII của Đạo Luật Quyền Dân Sự 1964, nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử trong công việc dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính hoặc nguồn gốc quốc gia, cũng như Đạo Luật Chống Phân Biệt Đối Xử Về Tuổi Tác trong Tuyển Dụng (ADEA), Đạo Luật Tiền Lương Công Bằng và Đạo Luật Người Khuyết Tật Mỹ.

“Kẻ ăn không”: Từ lóng chỉ một nhân viên liên đoàn từ chối tham gia liên đoàn nhưng được hưởng những phúc lợi giống như các thành viên trả hội phí.

Đình công của chủ lao động: Một chiến lược của chủ lao động, trong đó nhân viên bị cấm làm việc khi hợp đồng hết hạn. Chiến lược này được dùng nhằm tạo ra sức ép lên liên đoàn trong vụ tranh chấp lao động.

Duy trì tư cách thành viên: Một điều khoản đảm bảo sự ổn định của liên đoàn, yêu cầu nhân viên tình nguyện tham gia liên đoàn để giữ nguyên tư cách thành viên cho đến khi kết thúc hợp đồng.

Hòa giải: Các nỗ lực không ràng buộc của bên trung gian thứ ba nhằm giúp dàn xếp tranh chấp, thường là trong quá trình thương lượng. Hòa giải (còn được gọi là “hòa hoãn” ) thường là bước cuối trước khi phân xử. Người hòa giải cố gắng thuyết phục. Người phân xử có thể quyết định.

Công ty có tổ chức liên đoàn sửa đổi: Điều khoản hợp đồng yêu cầu tất cả nhân viên mới tham gia liên đoàn và yêu cầu những nhân viên đã là thành viên của liên đoàn tiếp tục ở trong liên đoàn.

Đạo Luật Quan Hệ Lao Động Quốc Gia: Còn được gọi là Đạo Luật Wagner, đạo luật lao động liên bang này được thông qua vào năm 1935, bảo đảm cho các nhân viên trong lĩnh vực tư nhân có quyền “tham gia các hoạt động phối hợp nhằm mục đích thương lượng tập thể hoặc phục vụ các hành động bảo vệ hoặc hỗ trợ chung khác.” Ủy Ban Quan Hệ Lao Động Quốc Gia (NLRB) chịu trách nhiệm quản lý đạo luật này.

Đạo Luật Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệp: Luật của Hoa Kỳ này được thông qua vào năm 1970. Luật này nhằm đảm bảo rằng tất cả người lao động nam và nữ trong nước đều được hưởng “các điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh” nhiều nhất có thể. Thuộc phạm vi của OSHA, có thể có các luật lệ tương đương của tiểu bang hoặc liên bang, theo đó, nhân viên và chủ lao động có các quyền và trách nhiệm được xác định cụ thể.

Cách đối xử không công bằng với người lao động: Trái với khiếu nại là hành vi vi phạm hợp đồng, “ULP” là hành vi vi phạm luật lao động.

Điều khoản ổn định liên đoàn: Bất kỳ điều khoản hợp đồng nào yêu cầu công ty có tổ chức liên đoàn, công ty có tổ chức liên đoàn sửa đổi, duy trì tư cách thành viên hoặc doanh nghiệp liên đoàn.

Đền Bù Cho Nhân Viên: Một hệ thống bảo hiểm do luật tiểu bang thiết lập nhằm mang lại các phúc lợi cho những nhân viên bị thương tích hoặc ốm đau liên quan đến công việc. Theo luật, nhân viên không được kiện một chủ lao động.

MỤC LỤC SÁCH THAM KHẢO

Sách tham khảo:

A Need for Valor: The Roots of the Service Employees International Union (Cần Sự Dũng Cảm: Gốc Rễ của Liên Đoàn Quốc Tế Nhân Viên Dịch Vụ). 2nd ed. Washington, D.C., SEIU publication, 1992

David Prosten. The Union Steward’s Complete Guide (Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh Dành cho Người Đại Diện Liên Đoàn), 1st ed. Union Communications Services, Inc. Washington, D.C.

Steward Update (Thông Tin Mới Nhất Về Người Đại Diện). Union Communications Services, Inc. Washington, D.C.

Guia para el Representante Sindical, Edicion en Espanol. (Esta es una recopilacion de 140 paginas con mas de 125 articulos de folletin “Steward Update.”) Union Communications Services, Inc. Washington, D.C.

Grievance Guide (Hướng Dẫn Khiếu Nại). 10th ed. Bureau of National Affairs, Washington, D.C.

Elkori and Elkori. How Arbitration Works (Quy Trình Phân Xử Diễn Ra Như Thế Nào). 5th ed. with 1999 supplement. Bureau of National Affairs, Washington, D.C.

Dan La Botz. Trouble maker’s Handbook: How to Fight Back Where You Work — and Win! (Sổ Tay Dành Cho Người Gây Ra Vấn Đề: Cách Đấu Tranh Ở Nơi Làm Việc — và Giành Chiến Thắng!) Labor Heritage Foundation, Catalogue of Labor Music, Books, Art and Video.

Robert M. Schwartz. The Legal Rights of Union Stewards (Quyền Hợp Pháp của Người Đại Diện Liên Đoàn). Work Rights Press.

Sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.