Hoạt Động Chính Trị

Ủng hộ các thành viên của chúng tôi

SEIU6 tích cực tham gia các vấn đề chính trị tại thành phố, quận và tiểu bang. Chúng tôi nghiên cứu và phỏng vấn các ứng viên chính trị để đánh giá quan điểm của họ về những vấn đề quan trọng đối với thành viên, đồng thời phê chuẩn cho những người mà chúng tôi ủng hộ.

Danh Sách Phê Chuẩn 2021

Seattle

Thị Trưởng SeattleLorena González
Vị Trí 8, Hội Đồng Thành Phố SeattleTeresa Mosqueda
Vị Trí 9, Hội Đồng Thành Phố SeattleBrianna Thomas
Vị Trí 9, Hội Đồng Thành Phố SeattleNikkita Oliver

Quận King

Điều Hành Quận KingDow Constantine
Vị Trí 3, Hội Đồng Quận KingSarah Perry
Vị Trí 5, Hội Đồng Quận KingDave Upthegrove
Vị Trí 9, Hội Đồng Quận KingUbax Gardeheere
Khu Vực Bệnh Viện 1, Quận KingMonique Taylor-Swan

Spokane

Vị Trí 2, Hội Đồng Thành Phố SpokaneBetsy Wilkerson
Vị Trí 3, Hội Đồng Thành Phố SpokaneZachary Zappone

Tacoma

Thị Trưởng TacomaVictoria Woodards

Cảng Seattle

Vị Trí 1, Ủy Viên Hội Đồng Cảng SeattleRyan Calkins
Vị Trí 2, Ủy Viên Hội Đồng Cảng SeattleHamdi Mohamed
Vị Trí 3, Ủy Viên Hội Đồng Cảng SeattleToshiko Hasegawa

Bạn muốn Tham Gia? Các thành viên đóng vai trò chủ chốt đối với những nỗ lực hoạt động của chúng ta!

Sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.